WITAMY W

ZAMKU DOBROSZYCE

Drzewa o wymiarach pomnikowych


Cis pospolity (łac. Taxus baccata)

Cis pospolity

z uwagi na niedobory cennego drewna,powszechnie wykorzystywanego w ciesielstwie i meblarstwie, a także do wyrobu broni w postaci łuków i kuszy, w 1423r. jako pierwszy gatunek drzewa objęty został ochroną prawną r. przez Króla Władysława Jagiełło. Współcześnie na stanowiskach naturalnych gatunek ten objęty jest, częściową ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.

Cis pospolity jest gatunkiem dwupiennym oznacza to, kwiaty męskie i żeńskie, występują na oddzielnych osobnikach. Wszystkie części drzewa, oprócz słodkiej, mdłej, czerwonej osnówki okrywającej nasiono, zawierają trującą substancję - taksynę. W latach 2009-2023 na terenie województwa dolnośląskiego ochroną pomnikową objęto zaledwie 10 pojedynczych drzew. Łącznie wg Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody w 2024 r. na terenie Dolnego Śląska ochroną prawną objęto 85 pojedynczych i 17 grup cisów pospolitych.

Cis pospolity

Drzewo rosnące w parku, zostało ustanowione pomnikiem przyrody na mocy decyzji nr 33/64 Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa we Wrocławiu w 1964 roku. Jest to zarazem jednym z pierwszych cisów pospolitych ustanowionych pomnikiem przyrody na Dolnym Śląsku. Okaz rosnący w parku jest okazem męskim, tym samym nie obradza w nasiona. Cis ten ma wyraźne miejsce szczepienia u podstawy pnia.

Lipa drobnolistna (łac. Tilia cordata)

Lipa Drobnolistna

Gatunek rodzimy, w Polsce występuje pospolicie na terenie całego kraju. Kwitnie rozpoczyna pod koniec czerwca, około dwa tygodnie później niż lipa szerokolistna. Lipa drobnolistna w przeciwieństwie do innych gatunków lip, w tym lipy szerokolistnej, posiada charakterystycznie wzniesione kwiatostany ponad blaszki liściowe. Dzięki tej cesze kwitnienie lipy drobnolistnej jest bardziej efektowne, wyróżniające się w krajobrazie. Największy okaz w parku w Dobroszycach posiada obwód pnia wynoszący 482 cm (marzec 2023r.), jego wartość jest większa o ponad 180 cm, niż minimalna wartość obwodu pnia kwalifikująca gatunki z rodzaju lipa na pomnik przyrody. Obwód drzewa rosnącego w parku jest większy od 75% obwodów pni pojedynczych drzew tego gatunku ustanowionych pomnikami przyrody w latach 2009-2023 na Dolnym Śląsku. W tym okresie na terenie województwa dolnośląskiego pomnikami przyrody ustanowiono zaledwie 13 drzew, z czego cztery drzewa posiadały obwody przekraczające 450 cm.

Sosna pospolita (łac. Pinus sylvestris)

W Polsce jest najpospolitszą z krajowych sosen, tworzy zespoły borów sosnowych. Kora u podstawy pnia starych drzew jest szarobrązowa i gruba, głęboko bruzdowana, w górnej części czerwonocynamonowe i łuszczy się cienkimi płatami. Sosna pospolita należy do grupy sosen dwuigielnych oznacza to, że igły zebrane są po dwie w pęczkach. Minimalny obwód pnia kwalifikujący sosnę pospolitą do objęcia ochroną pomnikową wynosi 250 cm. Sosny rosnące na terenie parku posiadają obwody kolejno 249 i 282 cm (marzec 2023). W latach 2009-2023 na terenie Dolnego Śląska pomnikami przyrody ustanowiono 6 sosen pospolitych, z czego wartość obwodu pnia trzech okazów wynosił poniżej 282 cm. Według Centralnego Rejestru Form Ochrony przyrody na Dolnym Śląsku do 2024 r. ochrona prawną objęto 17 pojedynczych drzew tego gatunku. W parkach zabytkowych, często można spotkać inny gatunek sosny dwuigielenej, tj. sosnę czarną (Pinus nigra), o dłuższych ciemniejszych igłach i czarnej korze, górna część kory nie jest czerwonocynamonowa.

Olsza czarna (łac. Alnus glutinosa)

Olsza czarna

gatunek rodzimy, naturalnie występuje w olsach. Minimalny obwód pnia kwalifikujący olszę do objęcia ochroną pomnikową wynosi 250 cm. Na terenie Dolnego Śląska w latach 2009-2023 pomnikami przyrody ustanowiono zaledwie 1 drzewo, w gminie Milicz, łącznie wg. Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody w województwie dolnośląskim zaledwie dziewięciu drzewom nadano status pomnika przyrody. Na terenie parku stwierdzono, że 10 olsz czarnych posiada obwody pni kwalifikujące je do nadania im statusu pomnika przyrody. Olsze charakteryzują się wysokim potencjałem biocenotycznym. Nasiona olszy dostarczają pokarmu w okresie zimowym wielu gatunkom ptaków w tym czyżom i szczygłom. Co ważne współżyją one z promieniowcami, które podobnie jak bakterie azotowe wiążą wolny azot z atmosfery.

Grab pospolity (łac. Carpinus betulus)

grab pospolity

Gatunek rodzimy, naturalnie występuje w grądach, wymaga gleb świeżych i żyznych. Jego cechą charakterystyczną jest kora z srebrzystymi smugami. Minimalny obwód kwalifikujący grab pospolity do objęcia ochroną pomnikową wynosi 200 cm. Na terenie Dolnego Śląska w latach 2009-2023 pomnikami przyrody ustanowiono zaledwie 3 pojedyncze graby i jedną grupę składającą się z 3 drzew. Do 2024 na terenie Dolnego Śląska 18 pojedynczych drzew tego gatunku posiadało status pomnika przyrody oraz 4 grupy drzew. Grab pospolity rosnący na ternie parku, o obwodzie 347 cm (marzec 2023), można sklasyfikować jako drzewo weteran. Drzewem weteranem nazywamy takie drzewa, które przetrwało różne trudy życia i tym samym wykazuje oznaki „starości”, niezależnie od wieku. Grab pospolity jest cennym gatunkiem stosowanym w parkach zabytkowych. Kwitnie przed rozwojem liści w marcu/kwietniu. Kwiaty - kotki, rozjaśniają wiosenną scenerię parków, jesienią zaś liście przebarwia ją się na złocisto-żółty kolor.

Buk pospolity (łac. Fagus sylvatica)

Buk Pospolity

To drugi najchętniej ustanawiany pomnikiem przyrody gatunek drzewa, zaraz po dębie szypułkowym, przez gminy Dolnego Śląska w latach 2009-2023. Łącznie w tym okresie status pomnika przyrody nadano 53 pojedynczym drzewom. Natomiast średni wartość obwodu pnia dla tego okresu wyniosła 347 cm. Minimalna wartość obwodu wymagana do objęcia buku pospolitego pomnikiem przyrody wynosi 300 cm. Okaz rosnący w parku posiada obwód pnia wynoszący 320 cm (marzec 2023).

Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur)

W latach 2009-2023 był najchętniej obejmowanym ochroną gatunkiem drzewa, stanowił on bowiem ok. 40% wszystkich ustanowionych pomnikami przyrody drzew. Minimalna wartość obwodu do objęcia buku pospolitego pomnikiem przyrody wynosi 300 cm. Okaz rosnący w parku posiada obwód pnia wynoszący 340 cm. W tym okresie status pomnika przyrody nadano 162 pojedynczym drzewom, dla których średnia wartość obwodu wyniosła 447 cm (marzec 2023).


Aktualności | O nas | Apartamenty | Imprezy | Galeria | Kontakt | Mapa | Historia | Partnerzy | Regulamin